Qǐng yùgòu – zhēntàn wūyā – niǔyuē, niǔyuē luóbótè jǐng zhǎng niǔyuē zhēntàn kè láo fū – niǔyuē, niǔyuē màikè’ěr tài lún sī chūbǎn shè admin@mtp.agency

Qǐng yùgòu – zhēntàn wūyā – niǔyuē, niǔyuē luóbótè jǐng zhǎng niǔyuē zhēntàn kè láo fū – niǔyuē, niǔyuē
màikè’ěr tài lún sī chūbǎn shè admin@mtp.agency

Qǐng yùgòu – zhēntàn wūyā – niǔyuē, niǔyuē luóbótè jǐng zhǎng niǔyuē zhēntàn kè láo fū – niǔyuē, niǔyuē
màikè’ěr tài lún sī chūbǎn shè admin@mtp.agency

qǐng zàixiàn yùdìng zhēntàn kè láo – niǔyuē niǔyuē. Gàosù nǐ de péngyǒu yǒu péngyǒu děng děng. Zhè běnshū jiāng jìnrù jīngdiǎn bùfèn. – Màikè’ěr tài lún sī chūbǎn shè
luóbótè xièlǐfū niǔyuē zhēntàn wūyā niǔyuē de zuòzhě
qǐng zàixiàn yùdìng zhēntàn wūyā niǔyuē niǔyuē. Gàosù nǐ de péngyǒu zhè běnshū hé tāmen de péngyǒu děng děng. Zhè běnshū jiāng jìnrù jīngdiǎn bùfèn. Měi gè háizi dōu xiǎng yào yīgè. Qǐng dìnggòu zhēntàn kè láo – niǔyuē, niǔyuē
qǐng zài zhè liǎng gè TWITTER zhànghù zhōng zhǎodào, yīnwèi nǐ yǒu yīgè wěidà de rìzi https://Twitter.Com/SherriffBook https://Twitter.Com/Lloyd8754Rob

luóbótè jǐng zhǎng niǔyuē zhēntàn wūyā – niǔyuē jíjiāng shàngyìng – zhēntàn wūyā – niǔyuē niǔyuē, luóbótè jǐng zhǎng niǔyuē zhēntàn wūyā – niǔyuē niǔyuē shì luóbótè jǐng zhǎng de xīnshū. Bùfèn Noir Thriller, bùfèn huànxiǎng, bùfèn shìjiè lìnglèi lìshǐ zhēntàn wūyā bāokuò xǔduō lìng rén nánwàng hé mírén de juésè. Gùshì fāshēng zài niǔyuē de píngjūn jiēdào shàng, rénlèi jūzhù zài dìxià yǎntǐ hé rénxíng jīqìrén de wèilái zǒu zài dìqiú shàng. Wǒmen zài kēhuàn xiǎoshuō, lìshǐ shìshí hé zhēntàn wūyā yǔ tā de fùchóu nǚshén nèi lā chuánzhǎng hé shéxiē xiǎotōu bùláikè gōngzhǔ de zhàndòu zhī jiān dòngtài zhuǎnbiàn. Zài yīgè yóu tùzǐ, lǎoshǔ, hóuzi, wài xīng rén, jīqìrén, jīshí jǐngchá fēnggé de jǐngchá yǐjí 20 shìjì hé 21 shìjì de zhòngdà shìjiè shìjiàn zǔchéng de shìjiè lǐ, zhè běnshū zài měi yī yè shàng dū bǐ pǔtōng xiǎoshuō yǒu gèng duō de xiào shēng hé xiǎngfǎ. Niánqīng rén hé lǎonián rén dūhuì xǐhuān tā. RL Sherriff http://Www.Robert-sherriff.Com/ https://Www.Facebook.Com/robertlloydsherriff871954 robtsherriff871954@gmail.Com https://Twitter.Com/Lloyd8754Rob http://Www.Robert-sherriff.Com/ https://Www.Amazon.Co.Uk/dp/1912639297/ https://Www.Imdb.Com/user/ur93657913/?Ref_=nv_usr_prof_2 https://Www.Goodreads.Com/user/show/87171469 -robert-sherriff https://Www.Fishpond.Com.Au/Books/Dirkbell-Robert-Sherriff/9781912639342 Robert SHERRIFF DIRKBELL hé NOBODY’S HOME de zuòzhě http://Www.Amazon.Com.Au/dp/1912639270/ Robert xièlǐfū shì yī wèi lǚ huò shūróng de zuòjiā. DIRKBELL cānjiāle àodàlìyǎ zǒnglǐ bùzhǎng de PM wénxué jiǎng, yùdìng 2019 nián wǔ xīng jí píngjià*